273 مورد ( از 21 تا 40)
شوراهاى شهرى در فعالیتهاى خود باید به مختصات "شهر اسلامى" توجه كرده و خدمات شهرى را در جهت تأمین این مقصود به كارگیرند و بخصوص به معمارى و شهرسازى متناسب با حیات طیبه‌ى اسلامى به طور كامل توجه كن...
بازدید : 303 تاریخ درج : 1396/5/9
شماره 166431 مورخ 28/12/1395 سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست، «قانون بودجه سال 1396 کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شن...
بازدید : 836 تاریخ درج : 1396/1/1
بازدید : 287 تاریخ درج : 1395/7/10
اصلاح ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 42383/ت53290هـ مورخ 1395/4/13 هیأت وزیران) وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران د...
بازدید : 528 تاریخ درج : 1395/4/15
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه 19/3/1395 به پیشنهاد شماره 525865 مورخ 4/3/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،...
بازدید : 1090 تاریخ درج : 1395/3/23
قانون ماليات های مستقيم با آخرین اصلاحات (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱)   پیشگفتار آخرین اصلاحیه قانون مالیا0ت‌های مستقیم كه در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده است و نظر به اهمیت...
بازدید : 689 تاریخ درج : 1395/3/7