3 مورد ( از 1 تا 3)
اصلاح مصوبه ضریب حقوق سال 1395 (تصویبنامه شماره 42379/ت52982هـ مورخ 1395/4/13 هیأت وزیران) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه 1395/4/9 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و...
بازدید : 3035 تاریخ درج : 1395/4/15
اصلاح ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 42383/ت53290هـ مورخ 1395/4/13 هیأت وزیران) وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران د...
بازدید : 2907 تاریخ درج : 1395/4/15
مصوبه شماره 29931/ت 52982 ه مورخ 13/3/1395 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه 9/3/1395 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون ...
بازدید : 3057 تاریخ درج : 1395/3/16