3 مورد ( از 1 تا 3)
تعيين ضريب حقوقي كاركنان دولت در سال ۱۳۹۳ (تصويبنامه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت۵۰۲۸۶هـ مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ هيأت وزيران) هيئت وزيران در جلسه ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ...
بازدید : 6264 تاریخ درج : 1392/12/22