1 مورد ( از 1 تا 1)
بسمه تعالی   تصويبنامه شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱هـ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳ هيأت وزيران معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور هيأت وزيران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۲ به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انس...
بازدید : 3508 تاریخ درج : 1393/1/23