فایل های پیوستی
نحوه ارتقای کارمندان
: 200-55588.pdf این فایل 3387 بار دانلود شده است.
فایل ارجاعی ضوابط نحوه ارتقای کارمندان
: فایل عطف 55588-200.pdf این فایل 2588 بار دانلود شده است.
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل
ارسال نظر
نویسنده
متن
*