فایل های پیوستی
مصوبه هیات دولت در خصوص لغو بخشنامه های مصوب در سال 1390و 1391 فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدی آب و هوا 65647
: لغو بخشنامه های مصوب سال1390و91 -65647ت48093هـ.pdf این فایل 2588 بار دانلود شده است.
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
مصوبه هیات دولت در خصوص لغو بخشنامه های مصوب فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدی آب و هوا در سال 1390 و 1391
ارسال نظر
نویسنده
متن
*