فایل های پیوستی
ضریب حقوق سال 1394
: مصوبه افزایش ضريب حقوق سال94.pdf این فایل 2459 بار دانلود شده است.
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
تصويبنامه هيات وزيران در خصوص حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال 1394

ضريب حقوقي كاركنان دولت در سال ۱۳۹4
مصوبه شماره 161091/ت51735 ه مورخ 1393/12/27


 

هيئت وزيران در جلسه 27/ ۱۲/ ۱۳۹3 به پيشنهاد شماره169631 مورخ 1393/12/23 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶ – و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۸۹ – تصويب كرد:

۱- ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و قضات براي سال ۱۳۹4 به ميزان نوزده هزار و پانصد و نود و هفت (19597) ريال تعيين مي شود.

۲- ضريب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ( از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست هاي سياسي وزارت امور خارجه) براي سال ۱۳۹4 به ميزان يكهزار وسیصد و هفتاد و شش (1376) ريال تعيين مي شود.

۳- حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي در سال ۱۳۹4 به ميزان چهارده درصد نسبت به سال ۱۳۹3 افزايش مي يابد.

۴- سقف افزايش حقوق كاركنان موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، بانكهاي دولتي، بيمه ها و شركتهاي دولتي كه قانون مديريت خدمات كشوري را اجرا ننموده اند، در سال ۱۳۹4 چهار ده درصد تعيين مي شود.

۵-  حداقل حقوق و فوق العاده هاي مستمر (شاغلين) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگاههاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به استثناي مشمولين بند (7) اين تصويب نامه در سال ۱۳۹4 به ميزان هفت ميليون و پانصد هزار (7/500/000) ريال و حداكثر حقوق و فوق العاده هاي مستمر اين قبيل كارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين مي شود.

۶- حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاههاي اجرايي به ميزان هفت ميليون و پانصد هزار (7/500/000) ريال و حداكثر حقوق آنان نيز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگي تعيين مي شود.  

تبصره- اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست هاي سياسي وزارت امور خارجه از شمول این بند مستثنی می باشند.

۷- حداقل حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1394 به میزان پنج میلیون (5/000/000) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان  هفت برابر  حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

ارسال نظر
نویسنده
متن
*