فایل های پیوستی
اصلاحیه ضوابط اجرایی
: eslah-zavabet95.PDF این فایل 887 بار دانلود شده است.
اصلاحیه ماده 31
: eslah31.pdf این فایل 751 بار دانلود شده است.
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
اصلاحیه ضوابط اجرایی بودجه سال 1395

اصلاح ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 42383/ت53290هـ مورخ 1395/4/13 هیأت وزیران)

وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 1395/4/9 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره33267/ت52982هـ مورخ 1395/3/22 به شرح زیر اصلاح می شود:

1- در ماده (31) عبارت «حداکثر تا (2) ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه» بعد از عبارت «اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها» اضافه می شود.

2- متن زیر به عنوان ماده (42) اضافه می شود:

ماده 42- به استناد بند (ب) ماده (85) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب 1380- و مصوبه شماره 588271 مورخ 1395/4/6 شورای عالی اداری مبنی بر انتقال کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات، خودرو و ماشین آلات راهداری به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است:

الف- اعتبارات هزینه ای بودجه سال 1395 مربوط به موارد منتقل شده از ادارات کل راه و شهرسازی هر استان به تفکیک در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط، صرف هزینه های مأموریت های مربوط به استان ها شود.

ب- برای هر یک از ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها ردیف بودجه ای فرعی ذیل ردیف بودجه ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ایجاد نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان مکلف است برای برقراری عملیات اجرایی و عدم وقفه و خلل در انجام امور راهداری استان ها اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه 1395 مربوط به موارد منتقل شده از اداره کل راه و شهرسازی آن استان را در اختیار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همان استان قرار دهد تا از طریق ذیحساب آن اداره کل هزینه شود. کارگروهی مرکب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر نحوه تعیین سهم هر یک از ادارات کل استان ها نظارت می نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان موظف است در اجرای این ماده از تصمیمات کارگروه مزبور تبعیت نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

ارسال نظر
نویسنده
متن
*