فایل های پیوستی
تصویر بخشنامه ارتقای طبقه
: 1113776.pdf این فایل 709 بار دانلود شده است.
تصویر دستورالعمل ارتقاء طبقه- اصلاج جدول 5 دستوراالمل اجرایی
: efg1130740-2-2-96.pdf این فایل 662 بار دانلود شده است.
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بخشنامه ارتقاء طبقه مشاغل جدول شغل مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري
ارسال نظر
نویسنده
متن
*