فایل های پیوستی
آیین نامه اجرائی خدمات کشوری
: AEEN NAMEH.pdf این فایل 4340 بار دانلود شده است.
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
آیین نامه اجرائی مدیریت خدمات کشوری

14593/200

21/2/1388

 

بسم الله الرحمن الرحیم

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

 

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

 

مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درخصوص جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول مذکور و همچنین دستورالعمل بند (9) ماده (68) قانون و کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم که در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اختیار حاصل از جزء "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور و ماده (67) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و به تایید رئیس جمهور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد.

کلیه دستگاههای اجرایی مشمول مکلفند اقدامات لازم را برای تطبیق کارمندان خود با قانون مزبور و اجرای دستورالعملهای پیوست و صدور احکام کارگزینی آنان از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم ( 1/1/1388) معمول و لیست حقوق و مزایا و سایر اطلاعات لازم را حداکثر تا تاریخ 25/2/1388 به خزانه داری کل کشور ارسال نمایند تا حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان حداکثر تا تاریخ 28/2/1388 بر این اساس پرداخت شود.

ابراهیم عزیزی 


 

1/14593/200

21/2/1388

بسم الله الرحمن الرحیم

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد جزء "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جداول امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) ، ( 7 ) و ( 9 ) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل یکم: جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

1-   جدول حق شغل: امتیاز حق شغل مشاغل دستگاههای اجرایی، بر اساس اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز، بر اساس جدول شماره یک برای اجرا از 1/1/1388 به شرح ذیل تعیین می شود:

طبقات جدول     

                        رتبه های شغلی

مقدماتی

پایه

ارشد

خبره

عالی


 

 

طبقه یک

2400

2650

0

0

0


 

طبقه دوم

2600

2850

0

0

0


 

طبقه سوم

2800

3050

0

0

0


 

طبقه چهارم

3000

3250

3600

4050

4600


 

طبقه پنجم

3200

3450

3800

4250

4800


 

طبقه ششم

3400

3650

4000

4450

5000


 

طبقه هفتم

3600

3850

4200

4650

5200


 

طبقه هشتم

3800

4050

4400

4850

5400


 

طبقه نهم

4000

4250

4600

5050

5600


 

طبقه دهم

4200

4450

4800

5250

5800


 

طبقه یازدهم

4400

4650

5000

5450

6000


 

طبقه دوازدهم

4600

4850

5200

5650

6200


 

طبقه سیزدهم

4800

5050

5400

5850

6400


 

طبقه چهاردهم

5000

5250

5600

6050

6600


 

طبقه پانزدهم

5200

5450

5800

6250

6800


 

طبقه شانزدهم

5400

5650

6000

6450

7000


 

 

تبصره: امتیاز حق شغل مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به طبقه و رتبه شغلی مربوط با ضریب ( 1/1 ) محاسبه می شود.

2- امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی ( مدیران حرفه ای) متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط بر اساس جدول شماره دو تعیین می شود.

جدول شماره  دو (2)

حوزه جغرافيايي خدمت

سطوح مديريت

5

4

3

2

1

شهرستان

سطح 1

510

950

1400

1850

2300

سطح 2

550

1000

1450

1900

2350

سطح 3

600

1050

1500

1950

2400

استان

سطح 1

650

1100

1550

2000

2450

سطح 2

700

1150

1600

2050

2500

سطح 3

750

1200

1650

2100

2550

ملي

سطح 1

800

1250

1700

2150

2600

سطح 2

850

1300

1750

2200

2650

سطح 3

900

1350

1800

2250

2700

 

تبصره 1- دستگاههای اجرایی موظفند عناوین مشاغل مدیریتی و سرپرستی خود را با توجه به عوامل مندرج در بند (2) دستور العمل به گونه ای مشخص نمایند که حداقل 50 درصد از مشاغل مذکور درسطح یک و حداکثر 20 درصد آنان در سطح سه تخصیص یابند.

تبصره 2 ـ امتیاز فوق العاده عناوین سرپرستی واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش با توجه به عوامل مندرج در تبصره (2) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری از 510 تا 1200، تعیین می گردد، هریک از عناوین مشاغل سرپرستی واحدهای آموزشی فوق حداقل در سه سطح قرار می گیرد. هرگونه تغییر موکول به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت خواهد بود.

امتیاز حق شاغل کارمندان بر اساس عوامل تحصیلات، سنوات خدمت و تجربه، دوره های آموزشی و مهارتها و تواناییهای فردی بر اساس جدول شماره سه تعیین می شود.

 

جدول شماره  سه (3)

شرح

امتياز
تحصيلات

امتياز دوره هاي
آموزشي مصوب

امتياز مهارتها
وتوانايي ها

امتياز سنوات
خدمت در هر سال

امتياز تجربه مربوط
و مشابه در هر سال

زير ديپلم

1100

به ازاي هر يك سال 
دوره آموزشي مصوب
نيم امتياز
 ( حداكثر 500 امتياز)

200

10

8

ديپلم

1200

250

15

10

 فوق ديپلم

1400

300

20

12

ليسانس

1700

400

25

14

فوق ليسانس

2000

600

30

16

دكتري ( PH.D )

2300

800

35

18

 

 

ایثارگران شاغل و همچنین ایثارگرانی که از تاریخ 1/1/1388 به استخدام دستگاههای اجرایی در می آیند حسب مورد ایثارگری به تصریح بند (2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری ، از امتیازات جدول شماره چهار ( 4) بهره مند می شوند :

 

جدول شماره چهار ( 4  )

درصد جانبازي

مدت اسارت

مدت خدمت داو طلبانه در جبهه

امتياز

 5 درصد

3 تا 6 ماه

3 تا 6 ماه

400

تا 10درصد

تا 12 ماه

تا 12 ماه

500

تا 15درصد

تا 18 ماه

تا 18 ماه

600

تا 20درصد

تا 24 ماه

تا 24 ماه

700

تا 25درصد

تا 30 ماه

تا 30 ماه

800

تا 30درصد

تا 36 ماه

تا 36 ماه

900

تا 35درصد

تا 42 ماه

تا 42 ماه

1000

تا 40درصد

تا 48 ماه

تا 48 ماه

1100

تا 45درصد

تا 54 ماه

تا 54 ماه

1200

تا 50درصد

تا 60 ماه

تا 60 ماه

1300

تا 60درصد

تا 70 ماه

تا 70 ماه

1500

بالاتر از 60درصد

بالاتر ار 70 ماه

بالاتر ار 70 ماه

1550

 

تبصره 1 ـ در صورتی که کارمند از اجتماع حالات ایثارگری برخوردار باشد، بالاترین امتیاز مربوط به یکی از آنها مبنای تعیین امتیاز قرار گرفته و بیست و پنج درصد(25%) از امتیاز حالات دیگر ایثارگری، به امتیاز ایثارگری وی اضافه خواهد شد، مشروط بر آنکه امتیاز ایثارگری آنان از سقف (1550 امتیاز) تجاوز ننماید. امتیاز کارمندان ایثارگری که از تاریخ 1/1/1388 در دستگاههای اجرایی اشتغال می یابند و یا از تسهیلات ایثارگری موجود در قوانین و مقررات موضوعه بهره مند نشده اند، بر اساس ساز و کار مذکور محاسبه می شود، در هر صورت میزان دریافتی ایثارگران که بابت ایثارگری در مقررات گذشته دریافت داشته اند، نباید کاهش یابد.

تبصره 2 ـ  برای خدمت اداری در مناطق جنگ زده (موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (13) امتیاز درنظر گرفته می شود.

5 ـ به استناد بند ( 2) ماده (68 ) قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز دارندگان نشانهای دولتی به شرح زیر تعیین می شود:

الف - دارندگان نشان عالی                                     800 امتیاز

ب- دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه 1           650 امتیاز

ج- دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه 2            500 امتیاز

د-دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه 3             400 امتیاز

تبصره : در صورتی که کارمند دارای بیش از یک نشان دولتی باشد جمع امتیاز نشانهای دولتی با رعایت حداکثر سقف امتیاز ( 800 امتیاز) بلامانع است.

6- تا تصویب و ابلاغ دستورالعملهای مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور، سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف، مناطق کمتر توسعه یافته، بدی آب و هوا، نوبت کاری، مبلغ تضمین، کسر صندوق، فوق العاده محل خدمت ( جابجایی محل خدمت)، مبالغ مقطوع تعیین شده مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387 کارمندان و هزینه سفر در این سال، مبنای پرداخت برای سال 1388 می باشد.

7 - مبالغ م قطوع فوق العاده های محرومیت از تسهیلات زندگی مناطق مرزی و فوق العاده جذب مناطق محروم و دور افتاده مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال1387، درحکم کارگزینی سال 1388 تحت عنوان فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته براساس فهرست مناطق مذکور موضوع مصوبه هیأت وزیران در سال جاری، قابل پرداخت می باشد. پس از تصویب و ابلاغ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از سوی هیئت وزیران پرداخت مبلغ مذکور بر اساس فهرست مصوب و ضوابطی خواهد بود که از سوی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعلام می شود.

8 - کمک هزینه های فوت و ازدواج بر اساس مقررات موجود و بر مبنای حکم کارگزینی کارمند در پایان سال 1387 پرداخت می شود.

9 - کارمندانی که در سال 1388 حائز شرایط استفاده از موارد مندرج در بندهای ( 6 ) ، ( 7 ) و ( 8 ) فوق شوند، همانند کارمندان مشابه در سال 1387 با آنان رفتار خواهد شد.

10 - تا تصویب و ابلاغ مصوبات مربوط به تعیین فوق العاده ماموریت و سایر هزینه های روزانه مامورین اعزامی دستگاههای اجرایی مشمول این قانون به خارج از کشور، مفاد تصویب نامه شماره 27395/ت 14587 ه مو رخ 24/5/1375 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن برای اجرا ملاک عمل می باشد.

11 - تا تصویب و ابلاغ مصوبات مربوط به تعیین فوق العاده ماموریت روزانه کارمندان، میزان فوق العاده مذکور ، به ازای هر روز ماموریت معادل یک سی ام (30/1) حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39 ) قانون استخدام کشوری مصوب 24/6/1352 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

12 - کمک هزینه عائله مندی و اولاد به ترتیب 810 و 210 امتیاز به ازای هر اولاد، حداکثر تا سه اولاد قابل محاسبه می شود.

 

فصل دوم : نحوه تطبیق وضع کارمندان با قانون مدیریت خدمت کشوری نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری

تطبیق با جدول حق شغل:

1 - چگونگی اجرای احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندان آن دسته از دستگاههایی که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده اند، متعاقبا اعلام می گردد.

2 - کارمندان دستگاههای مشمول، با توجه به گروههای بیست گانه موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در مرحله تطبیق ، به شرح زیر از معادل امتیازات طبقات جدول شماره یک (1) برخوردار می شوند:

الف- از گروه (1) تا گروه (5) معادل امتیازات طبقه (1) جدول شماره یک (1)

ب- از گروه (6) تا گروه (20) به ترتیب معادل امتیازات طبقات (2) تا (16) جدول شماره یک (1)

3 - تا تهیه و تدوین ضوابط مربوط به نحوه تخصیص مشاغل به طبقات جدول حق شغل، امتیاز حق شغل کارمندانی که از ابتدای سال1388 در دستگاههای مشمول اشتغال می یابند، موقتا با توجه به مدرک تحصیلی، مطابق جدول شماره (5) در یکی از طبقات جدول حق شغل ( جدول شماره 1) قرار می گیرند. در صورتی که مشمولین این بند مطابق مقررات مربوط به ایثارگران از مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می گردند مقطع تحصیلی بالاتر موضوع مقررات مذکور ملاک عمل خواهد بود.

جدول شماره (5)

طبقات جدول

تحصیلات

طبقه یک

دیپلم و پایین تر

طبقه سه

کاردانی (فوق دیپلم )

طبقه چهار

کارشناسی(لیسانس )

طبقه پنج

کارشناسی ارشد(فوق لیسانس )

طبقه شش

دکتری

 

تبصره- مشمولین طبقه یک (1) و سه (3) جدول فوق در صورت دارا بودن سوابق خدمت دولتی به ازای هر (5) سال تجربه مربوط و مشابه و مشمولین سایر طبقات جدول مذکور به ازای هر (4) سال تجربه مربوط و مشابه، یک طبقه و حداکثر تا شش (6) طبقه ارتقا می یابند. سوابق دولتی غیر مربوط برای ارتقا به هر طبقه به میزان یک دوم (2/1) قابل محاسبه خواهد بود.

4- تطبیق وضع کارمندان در رتبه های شغلی به شرح بندهای زیر انجام می شود :

الف: کارمندانی که در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی، موضوع تصویب نامه های شماره 4169 ت/25703  ه مورخ 23/5/1381 ،  2552 / ت 29933 ه مورخ 26/1/1383 ، 2774/ ت30397 ه مورخ 29/1/1383 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل های مربوط، از عناوین ارشد، خبره و عالی برخوردار شده اند با همان عناوین در رتبه های جدول حق شغل قرار می گیرند.

ب: کارمندانی که در اجرای ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت از ( 80 درصد ) مجموع حقوق و فوق العاده شغل مشابه قانون اعضای هیئت علمی برخوردار شده اند، متناسب با جدول مربوط ( ردیف 1- مربی ، ردیف 2- استادیار، ردیف 3- دانشیار) شناخته شده اند، به ترتیب همتراز رتبه های ارشد، خبره و عالی جدول حق شغل قرار می گیرند.

پ - کارمندانی که در شمول بندهای (الف و ب) قرار نمی گیرند، بدوا ً در رتبه مقدماتی قرار گرفته و به ازای هر شش( 6 ) سال سابقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه و یا 10 سال تجربه غیر مربوط، به یک رتبه بالاتر، ارتقا می یابند. کارمندان مشمول این بند در مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند.

ت: آن دسته از کارمندان آموزش و پرورش که به صورت توامان مشمول بند (الف و ب)می باشند از بالاترین رتبه یکی از بندهای فوق برخوردار خواهند شد.

ث: کارمندانی که در سال 1388 در دستگاههای اجرایی اشتغال می یابند در رتبه مقدماتی قرار می گیرند، در صورتی که این قبیل کارمندان دارای سابقه خدمتی دولتی باشند، بر اساس سوابق مذکور و به ازای هر شش( 6 ) سال سابقه خدمت دولتی تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه، به یک رتبه بالاتر ارتقا می یاب ن د ( مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند). سنوات دولتی غیر مربوط این قبیل کارمندان برای ارتقا به هر رتبه به میزان یک دوم (2/1) قابل محاسبه خواهد بود.

5- امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی (مدیران حرفه ای) به شرح جدول شماره شش( 6 ) و بر اساس جدول شماره دو( 2 ) و با توجه به سطح مدیریت تعیین می شود.

جدول شماره شش ( 6 )

عناوین مدیریت و سرپرستی

معاون اداره

 و همتراز

رئیس اداره

 و همتراز

معاون مدیر کل و همتراز

مدیر کل

 و همتراز

معاون موسسه

 و همتراز

ردیف مربوط

5

4

3

2

1

 

تبصره : موارد همترازی باید به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسد. در مواردی که قبلا تایید لازم اخذ شده باشد کماکان ملاک عمل برای تعیین امتیاز فوق العاده مدیریت می باشد.

6- به منظور تطبیق وضع کارمندان دستگاههای اجرایی با جدول حق شاغل، مدارک تحصیلی کارمندان (مدارک علمی و دارای ارزش استخدامی) برای تعیین امتیاز تحصیلات، سنوات خدمت و تجربه، دوره های آموزشی و مهارتها و تواناییهای فردی ملاک عمل قرار گرفته و متناسب با ردیف های جدول شماره ( 3 ) بر اساس جدول شماره ( 7 ) معین می شود.

درمورد مدارک تحصیلی ایثارگران مقررات مربوط به آنان ملاک عمل خواهد بود.

جدول شماره 7

مقطع تحصیلی

ردیف جدول شماره ( (3

دیپلم

1

فوق دیپلم

2

لیسانس

3

فوق لیسانس و دکترای حرفه ای

4

دکترای تخصصی ph.D

5

 تبصره 1 : به ازای هر سال سابقه خدمت در مشاغل سرپرستی یک درصد (1%) و در مشاغل مدیریتی دو درصد (2%) به ترتیب حداکثر ده درصد (10%) و بیست درصد (20%) از مجموع سقف امتیازات شاغل موضوع ماده (66) قانون به امتیازات حق شاغل کارمندان مشمول اضافه می شود. در هر حال مجموع امتیازات موضوع این تبصره نباید از بیست درصد (20%) سقف حق شاغل تجاوز نماید.

افرادی که در طول سال جاری از یکی از فوق العاده های موضوع بندهای (2) و (6) این دستورالعمل بهره مند باشند در صورتی که در سال جاری فاقد شرایط قانونی برخوردار از فوق العاده های مذکور گردند، به همان نسبت از حکم کارگزینی آنها کسر می گردد و در صورتی که مجددا در سال جاری حائز شرایط مربوط گردند معادل مبالغ کسر شده از این بابت برای مدت پس از احراز شرایط با آنها پرداخت خواهد شد.

تبصره 2: دوره های آموزشی که برای آنها امتیاز حق شاغل منظور می شود ملاک محاسبه برای اعطای گواهینامه های مهارتی، تخصصی و تخصصی - پژوهشی نخواهد بود.

تبصره 3: حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه کارمند (30) سال است. حق شاغل کارمندان نباید از هفتاد دو پنج درصد (75%) حق شغل آنان تجاوز نماید.

7- امتیاز حق شاغل کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم می باشند و به موجب مقررات گذشته در دستگاههای اجرایی اشتغال یافته اند به شرح جدول شماره هشت ( 8 ) تعیین می شود.

جدول شماره 8

مدرک تحصیلی

امتیاز تحصیلات

امتیاز دوره های آموزشی مصوب

امتیاز مهارت و تواناییها

امتیاز سنوات خدمت در هر سال

امتیاز تجربه مربوط و مشابه در هر سال

پایین تر از دیپلم

1100

به ازای طی هر یک ساعت دوره آموزشی مصوب، نیم امتیاز (حداکثر 500امتیاز )

200

10

8

 

8- حقوق و مزایای کارمندان در سال1388 در دو مرحله به شرح زیر تطبیق و تعیین می شود:

مرحله اول :

الف: در مرحله اول امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده مدیریت ( درواحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش فوق العاده سرپرستی جایگزین می شود) ایثارگری ، نشان دولتی و خدمت اداری ئر مناطق جنگ زده در زمان جنگ کارمندان بر اساس این مصوبه تعیین و سپس با ضریب موضوع ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ( ضریب 500 ریال) محاسبه می شود.

ب:در صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نموده اند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ( حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387 کارمند به استثناء ( فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری) به عنوان تفاوت تطبیق، برای کارمند منظور می شود .

مرحله دوم :

الف: برای تعیین حقوق و مزایای کارمندان در سال 1388، کل امتیازات مکتسبه کارمند ( در ردیف الف مرحله اول) با ضریب مصوب دولت برای سال 1388 با ( ضریب 600 ریال ) محاسبه می شود.

ب: در صورتی که حقوق ناشی از اجرای بند " الف" مرحله دوم به علاوه تفاوت تطبیق موضوع جزء "ب" مرحله اول هر یک از کارمندان ، نسبت به دریافتی قبلی( حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی به استثناء فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری در سال 1387 ) آنان کمتر از 15 درصد افزایش داشته باشد به استثناء جز "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، تا 15 درصد افزایش یافته و در حکم کارگزینی کارمند درج می شود. سپس سایر پرداختی های غیر از موارد مذکور (در جزء "الف" مرحله اول) که موجب این مصوبه به کارمند تعلق می گیرد ( نظیر عایله مندی و اولاد، سختی کار و ... ) به آن افزوده می شود.

پ : در صورتی که با اجرای بندهای فوق، میزان افزایش حقوق ثابت، فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی و کمک هزینه عایله مندی و اولاد مشمولین دریافت کمک هزینه عائله مندی و اولاد، نسبت به دریافتی قبلی ( حقوق و فوق العاده های مشمول کسور، بازنشستگی و کمک هزینه عائله مندی و اولاد مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387 ) کمتر از یک میلیون ریال (1.000.000 ریال) افزایش داشته باشد به استناد جزء " ب" مرحله دوم افزوده خواهد شد. این مبلغ در مورد کارمندانی که از کمک هزینه عائله مندی و اولاد برخوردار نمی شوند ششصد هزار ریال خواهد بود. در مورد کارمندانی که از کمک هزینه عائله مندی برخوردار نیستند ولی از کمک هزینه اولاد برخوردار می باشند به ازای هر فرزند( حداکثر تا سه فرزند) مبلغ یکصد هزار ریال به ششصد هزار ریال مذکور افزوده می شود.

فصل سو م : سایر مقررات

1 : امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف افزایش مندرج در جز " ب" بند(11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب و استفاده از آن موکول به تعیین تفصیلی مشاغل و ارائه توجیهات مربوط دستگاه اجرایی و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورا توسعه مدیریت خواهد بود.
دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط و موارد خاص نسبت به افزایش امتیازات شغل، شاغل و فوق العاده مدیریت آن دستگاه، با ارائه پیشنهاد لازم به همراه ذکر دلایل و مستندات توجیهی، در چارچوب امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایشهای پیش بینی شده موضوع جزء " ب" بند (11) قانون بودجه سال 1388 برای طرح موضوع در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اقدام نمایند.

2 - تعیین و برقراری فوق العاده های بندهای 5 ، 6 و 10 ماده (68) و فوق العاده بهره وری غیر مستمر موضوع ماده (69) با رعایت مفاد قانون فوق موکول به ارائه پیشنهاد لازم به معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد.

3 : تا تعیین تفیصیلی مشاغل اختصاصی و عمومی هر یک از دستگاههای اجرایی و ابلاغ دستورالعمل نحوه تطبیق هر یک از مشاغل عمومی و اختصاصی هر دستگاه به یکی از طبقات حق شغل در قالب سقف مقرر در بند (8) فوق، جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارکنان با جداول یاد شده بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد عمل خواهد بود.

4 - آن دسته از کارکنان وزارت بهداشت که طی سال 1387 از فوق العاده محرومیت از مطب و حق الزحمه تمام وقتی برخوردار بوده اند در سال جاری نیز به نسبت میزان ارائه خدمت و حضور در هر مورد و در مجموع حداکثر در سقف دریافتی سال 1387 و در مجموع حداکثر در حد اعتبارات مصوب وزارت مذکورو از محل اعتبارات مشابه سال 1387 به شرط ارائه خدمات در خارج از وقت اداری و ایام تعطیل و نیاز به خدمات آنان در مواقع ضروری در صورت حضور در محل کار و انجام وظایف محوله به میزان حق الزحمه به آنان پرداخت خواهد شد.

در صورتی که در سال 1388 میزان حضور و ارائه خدمات هر یک از کارکنان مشمول در هر مورد کاهش داشته باشد به همان نسبت از سقف قابل دریافت همان فرد در سال1387 کسر می شود. حداکثر تا 20 درصد کل کارکنان وزارت بهداشت می توانند از مزایای این بند یا اضافه کاری یا حق التدریس موضوع بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت سقف 50 درصد مذکور دربند یاد شده استفاده نمایند.

اضافه کار و حق التدریس سایر کارکنان وزارت مذکور نبایستی از 50 درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر فرد تجاوز نماید.

5 : به منظور تطبیق وضعیت کارمندان با این دستورالعمل کمیته ای تحت عنوان کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاههای مشمول این قانون با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:

الف: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه و یا سایر عناوین مشابه

ب: بالاترین مسئول پرسنلی دستگاه

ج: بالاترین مسئول طبقه بندی مشاغل دستگاه

د: بالاترین مسئول تشکیلات و بودجه دستگاه

ه- نماینده واحد استانی بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.

6ـ هرگونه تغییرات جداول موضوع این مصوبه موکول به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت خواهد بود.

7 ـ همامنگی و نظارت برحسن اجرای این مصوبه به عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می باشد.

ارسال نظر
نویسنده
متن
*