61 مورد ( از 1 تا 20)
اصلاح ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 42383/ت53290هـ مورخ 1395/4/13 هیأت وزیران) وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران د...
بازدید : 604 تاریخ درج : 1395/4/15
احکام مالیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (بخشنامه شماره 99/93/230 مورخ 1393/9/4 سازمان امور مالیاتی کشور) امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی نظر به اجرای قانون جا...
بازدید : 565 تاریخ درج : 1395/2/17
تعیین نصاب معاملات سال 1395 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره 15185/ت53057هـ مورخ 1395/2/12 هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 1395/2/8 به پیشنهاد شماره...
بازدید : 502 تاریخ درج : 1395/2/17
هیئت وزیران درجلسه مورخ ۹۴/۲/۶ به پیشنهاد شماره ۵۶/۵۴۴۸ مورخ ۹۴/۱/۲۵ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ۱ ماده ۳  قانون برگزاری مناقصات و ماده ۴۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخ...
بازدید : 2153 تاریخ درج : 1394/6/1