2 مورد ( از 1 تا 2)
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1394/2/20) ماده واحده- مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1387/7/8و اصلاحات و الحاقات بعدی آن- تا پایان سال 1394 تمدید می&...
بازدید : 1061 تاریخ درج : 1394/2/21