11 مورد ( از 1 تا 11)
لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور ماده واحده- بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (١١.٩۴٩.٣۵٣.۶٧۴.۰۰۰...
بازدید : 392 تاریخ درج : 1396/9/19
قانون بودجه سال 1395 کل کشور ماده‌ واحده- بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (9.785.529....
بازدید : 980 تاریخ درج : 1395/2/30