10 مورد ( از 1 تا 10)
  هدف 1 .    هدف اين استاندارد تجويز روشهاي حسابداري درآمد و مخارج مرتبط با فعاليتهاي ساخت املاک است. موضوع اصلي اين استاندارد، شناخت و تخصيص درآمدها و مخارج فعاليتهاي ساخت املاک...
بازدید : 937 تاریخ درج : 1393/7/19
  هدف 1 .    هدف اين استاندارد تجويز روشهاى حسابدارى براى حق‌بيمه، خسارت و مخارج تحصيل بيمه‌هاى عمومى مستقيم و اتكايى و همچنين افشاى اطلاعات اين نوع فعاليتها در صورتهاى...
بازدید : 1163 تاریخ درج : 1393/7/19
(1)   استاندارد حسابداری شماره 17 با عنوان داراييهاي نامشهودکه در تاریخ 30/4/1386 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداریشماره 17 قبلي و همچنين است...
بازدید : 1219 تاریخ درج : 1393/7/12
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ( ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) فصل اول ـ فرهنگ اسلامي ـ ايراني ماده ۱ ـ دولت موظف است با همكاري ساير قوا « الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني» كه مستلزم رشد ...
بازدید : 1297 تاریخ درج : 1390/10/12