8 مورد ( از 1 تا 8)
بازدید : 1218 تاریخ درج : 1391/11/26
ماده 118 اموال غير منقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صددرصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيئت وزيران قابل انتقال به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي باشد، مشروط بر اينكه قيم...
بازدید : 2401 تاریخ درج : 1390/10/12
ماده 104 ديوان محاسبات كشور مكلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسي) با بررسي حسابها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گز...
بازدید : 2054 تاریخ درج : 1390/10/12
ماده 86 در اجراي مادة (83) اين قانون در صورتي كه معامله مبلغ بيش از بيست و دو ميليون و سيصد هزار ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيئت سه نفري موضوع مادة (84) اين قانون حسب مورد با تأييد مقاما...
بازدید : 1472 تاریخ درج : 1390/10/12
ماده 79 معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره ( به استثنا مواردي كه مشمول مقررات استخدامي مي‌شود ) بايد حسب مورد از طريق من...
بازدید : 3161 تاریخ درج : 1390/10/12
ماده 31 ذي‌حساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در و...
بازدید : 1354 تاریخ درج : 1390/10/12
ماده 31 ذي‌حساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخ...
بازدید : 1695 تاریخ درج : 1390/10/12
ماده 1 بودجه كل كشور برنامة مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانو...
بازدید : 1898 تاریخ درج : 1390/10/12