9 مورد ( از 1 تا 9)
ماده ۲۰۱ـ دولت موظف است به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاء توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي ايران...
بازدید : 1369 تاریخ درج : 1390/10/12
حمل و نقل ماده ۱۶۱ـ الف ـ دولت مجاز است نسبت به برقراري پرواز و جابه‌جايي كالا و مسافر از طريق شركت هاي داخلي و خارجي متناسب با ميزان تقاضاي حمل و نقل بين‌المللي از خارج كشور به يك فرودگاه ب...
بازدید : 2603 تاریخ درج : 1390/10/12
ماده ۱۲۱ ـ به منظور شفافيت در مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي مؤديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگاني مكلف است با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور و شوراي اصناف كشور تا پايان سال د...
بازدید : 1391 تاریخ درج : 1390/10/12
ارز ماده ۸۱ ـ به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور: الف ـ دستگاه هاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي‌باشند: ۱ـ عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حساب هاي ارزي بانك هاي داخل يا خارج كه...
بازدید : 1186 تاریخ درج : 1390/10/12
ماده ۶۱ ـ به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري، فقط براي يك‌بار سهام ترجيحي اعطاء مي‌گردد. دولت مجاز است به دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات ...
بازدید : 1189 تاریخ درج : 1390/10/12
ماده ۴۱ـ الف ـ دستگاه هاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي‎ربط كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي‎كنند، بر اساس منشور تربيتي نسل جوان و سند ملي توسعه و ساماندهي امور جوانان مصوب دولت ضمن ايجا...
بازدید : 1279 تاریخ درج : 1390/10/12
ماده ۲۱ـ دولت مكلف است به منظور گسترش شايستگي حرفه‎اي از طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش به انجام كار واقعي در محيط، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه‎هاي انساني، كاهش فا...
بازدید : 1209 تاریخ درج : 1390/10/12
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ( ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) فصل اول ـ فرهنگ اسلامي ـ ايراني ماده ۱ ـ دولت موظف است با همكاري ساير قوا « الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني» كه مستلزم رشد ...
بازدید : 1250 تاریخ درج : 1390/10/12