4 مورد ( از 1 تا 4)
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1394/2/20) ماده واحده- مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1387/7/8و اصلاحات و الحاقات بعدی آن- تا پایان سال 1394 تمدید می&...
بازدید : 1007 تاریخ درج : 1394/2/21
قانون مدیریت خدمات کشوری  فصل اول - تعاریف  ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وز...
بازدید : 1164 تاریخ درج : 1390/10/29