290 مورد ( از 241 تا 260)
بازدید : 1704 تاریخ درج : 1390/10/29
بازدید : 1093 تاریخ درج : 1390/10/29
قانون مدیریت خدمات کشوری  فصل اول - تعاریف  ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وز...
بازدید : 1211 تاریخ درج : 1390/10/29
بازدید : 1153 تاریخ درج : 1390/10/29
بازدید : 1114 تاریخ درج : 1390/10/29
بازدید : 1127 تاریخ درج : 1390/10/29
ماده 118 اموال غير منقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صددرصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيئت وزيران قابل انتقال به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي باشد، مشروط بر اينكه قيم...
بازدید : 2467 تاریخ درج : 1390/10/12
ماده 104 ديوان محاسبات كشور مكلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسي) با بررسي حسابها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گز...
بازدید : 2127 تاریخ درج : 1390/10/12
ماده 86 در اجراي مادة (83) اين قانون در صورتي كه معامله مبلغ بيش از بيست و دو ميليون و سيصد هزار ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيئت سه نفري موضوع مادة (84) اين قانون حسب مورد با تأييد مقاما...
بازدید : 1541 تاریخ درج : 1390/10/12
ماده 79 معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره ( به استثنا مواردي كه مشمول مقررات استخدامي مي‌شود ) بايد حسب مورد از طريق من...
بازدید : 3227 تاریخ درج : 1390/10/12
ماده 31 ذي‌حساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در و...
بازدید : 1410 تاریخ درج : 1390/10/12
ماده 31 ذي‌حساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخ...
بازدید : 1818 تاریخ درج : 1390/10/12
ماده 1 بودجه كل كشور برنامة مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانو...
بازدید : 1959 تاریخ درج : 1390/10/12