290 مورد ( از 21 تا 40)
بازدید : 255 تاریخ درج : 1397/8/5
لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور ماده واحده- بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (١١.٩۴٩.٣۵٣.۶٧۴.۰۰۰...
بازدید : 417 تاریخ درج : 1396/9/19
بازدید : 402 تاریخ درج : 1396/7/6
شوراهاى شهرى در فعالیتهاى خود باید به مختصات "شهر اسلامى" توجه كرده و خدمات شهرى را در جهت تأمین این مقصود به كارگیرند و بخصوص به معمارى و شهرسازى متناسب با حیات طیبه‌ى اسلامى به طور كامل توجه كن...
بازدید : 405 تاریخ درج : 1396/5/9